ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  021.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:

Sectii

1.Sectia exploatare si intretinere utilaj transport - SEIUT
 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indrum&, controleaza ai raspunde de buna desraurare a activitatilor, conform atributiilor i responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative In vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa; raspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, 1n vederea asigurarii unui management de calitate pe structura organizatorica condusa;
2.Sectia exploatare si intretinere drumuri,poduri,pasaje rutiere si pietonale - SEIDPPRP
 • administreaza, organizeaza, urmareste si evidentiaza incasari lu 'A ē alorii chiriilor din spatiile comerciale aferente Pasajului Universitatii precum sē defalcarea si incasarea contravalorii utilitatilor aferente; -face toate demersurile necesare in colaborare cu serviciul de specialitate in vederea executarii silite acelor care nu isi onoreaza obligatiile contractuale; -asigura pe baza de grafice de lucru in schimburi avizate lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatilor desfasurate in pasajele rutiere:Unirii, Victoria, Lujerului si Jiului Scanteiei; - colaboreaza cu directorul general adjunct tehnic 3 la elaborarea programelor anuale de intretinere si reparatii privind asigurarea necesarului de aprovizionare a resurselor umane, echipamentului de proteqia i sanatatea muncii, functionarea intema a activitatilor i personalului din subordine, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie; - executa lucrari de intretinere curenta la instalatiile electrice, de iluminat, ventilatie i sisteme de forare din bazinele de retentie i canalizare, de salubrizare in vederea exploatarii in maxima siguranta i permanenta ēa pasajelor rutiere din administrare, conform programelor de lucru aprobate; - executa revizia periodica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a sistemelor de degajare a apelor pluviale i a balustradelor, conform programelor aprobate; - executa lucrari de 1ntretinere curenta a elementelor din componenta podurilor, pasajelor rutiere (spalare, vopsitorie, balustrade, etc.) - asigura permanenta i intervine operativ in situat de avarie a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a unitatii de pompare i a sistemelor de degajare a apelor pluviale; - colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul administratiei in vederea asigurarii cadrului legal privind colectarea i deversarea apelor uzate din bazinele de retentie in reteaua APA NOVA; - executa lucrari de reparatii i 1ntretinere curenta a partii carosabile cu asfalt sau pavaj de diferite tipuri, colmatari de rosturi, plombe, etc., pe retelele stradale din administrare; - executa lucrari de reparatii i 1ntretinere curenta.a bordl;lrilor, trotuarelor, scuarelor cu asfalt sau pavaj pe retelele stradale din administrare;
3.Sectia intretinere sisteme luminoase de semnalizare rutiera - SISLSR
 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna des:faurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • raspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, in vederea asigurarii unui management de calitate pe structura organizatorica condusa;
 • asigura functiqnarea la parametrii tehnici corespunzatori a sistemelor lu ase de
 • semnalizare rutiera in colaborare cu organele politiei rutiere, centrului de control al traficului i serviciului de specialitate, prin monitorizarea permanenta a starii de functionare a acestora, in care sectia asigura pe baza de grafice de lucru si schimburi aprobat lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatii;
 • colaboreaza i asigura asistenta tehnica de specialitate firmelor contractante privind modernizarea sistemelor luminoase de semnal.izare rutiera, conform strategiei i programelor aprobate de conducerea administratiei;
 • executa lucrari curente de revizie i intretinere pentru mentinerea in stare de functionare a sistemelor luminoase de semnalizare rutiera i intervine operativ pentru remedierea deranjamentelor aparute, eliminarea efectelor unor avarii, accidente auto, etc.;
 • asigura permanenta dispeceratului propriu care colaboreaza cu dispeceratul din cadrul administratiei i centrului de control al traficului privind sesizarile organelor de politie, cetatenilor, referitoare la diferitele defectiuni, disfunctionalitati , avarii, distrugeri de echipamente de semnalizare rutiera
 • ;
4.Sectia administrativ,paza, psi,organizarea si evidenta prestatiei - SAPPOEP
 • - participă la Óntocmirea şi stabilirea programului de aprovizionare, referitor lanivelul cheltuielilor de administrare dotări proprii şi funcţionării interne şiinventarului gospodăresc şi biroticii;-răspundededepozitareaşiconservareaechipamentelor,materialelorşi rechizitelorde birou, asigur‚nd distribuirea acestora pe compartimente şi secţii;- certifică exactitatea şi legalitatea prestaţiilor efectuate de terţi, privind utilităţile(telefonie, gaze, energie electrică etc.) şi alte cheltuieli administrativĖgospodăreşti;- organizează şi asigură efectuarea curăţeniei Ón birouri, alte Óncăperi, precum şi Ónspaţiile aferente imobilelor administrative şi a grupurilor sanitare, asigur‚ndcolectarea selectivă a deşeurilor conform legislaţiei Ón vigoare;- răspunde de utilizarea, repartizarea şi folosirea raţională a imobilelor şi ainstalaţiilor aferente;- răspunde de gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, a apei,h‚rtiei xerox şi a altor materiale de consum administrativĖgospodăreşti;- răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea ştampilelorşi sigiliilor, precum şi administrarea, transmiterea, evidenţa şi casarea acestora;- răspunde de evidenţa, selecţionarea, sortarea şi păstrarea documentelor emise şideţinute de arhiva administraţiei, conform reglementărilor Ón vigoare;- răspunde de locaţia şi amenajarea internă a arhivei, av‚nd Ón vedere prevederileArhivei Naţionale ale Statului, cu care colaborează nemijlocit;18 - respectă indicatorul termenelor de păstrare şi depozitare a documentelor (carnetede muncă, dosare de personal, ştate de plată, registre, deciziere, etc.) conform LegiiArhivelor Naţionale ale Statului;- răspunde de respectarea şi aplicarea regulilor stabilite de conducereaadministraţiei, viz‚nd accesul şi circulaţia personalului propriu şi a celor din afaraunităţii;- Óntocmeşte documentaţiile necesare Óncheierii de contracte pentru exercitareapazei de către Poliţia Comunitară sau firme specializate, după caz;- asigură condiţiile prevăzute Ón contract, precum şi modul Ón care se asigurădispozitivul de pază;- certifică exactitatea prestaţiilor efectuate de către Poliţia Comunitară;-elaborează programul de pază a obiectivelor şi a bunurilor administraţiei,stabilind modul de efectuare al acestuia, precum şi necesarul de amenajări,instalaţii şi mijloace tehnice de pază Ė alarme;- asigură dotarea administraţiei cu mijloace şi instalaţii P.S.I., precum şi bunafuncţionare a acestora;- asigură instruirea personalului din administraţie şi modul de folosire şi exploatarea mijloacelor P.S.I.;- participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şiÓndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege;- asigură instruirea periodică a personalului administraţiei, conform legilor Ónvigoare;- coordonează activităţi de reparaţii şi Óntreţinere curentă a clădirilor şi asigurămaterialele, produsele şi piesele necesare acestor activităţi;-colaboreazăcustructurilespecializatealePMB,primăriilor de sector şi institutelorde proiectare privind modernizarea mobilierului stradal şi general şi cel privindafişajul public şi particular şi concepţiei arhitectonice a construcţiilor amplasate Ónstaţiile RATB;- coordonează, verifică, răspunde de modul de administrare a mobilierului stradalaflat Ón administrare, aferent afişajului public;- coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a construcţiiloramplasate Ón staţiile RATB;- face propuneri privind amplasarea mobilierului stradal pe tipuri şi destinaţii şiurmăreşte realizarea efectivă pe amplasamentele aprobate;- participă la fundamentarea şi elaborarea de programe anuale, stabileşte necesarulde fonduri bugetare şi estimarea veniturilor anuale privind activitatea dinsubordine;- participă, după caz, la Óntocmirea contractelor de afişaj public şi reclamăpublicitară, a clauzelor contractuale şi urmăreşte derularea şi termenele acestuia şivaloarea aprobată;- verifică periodic respectarea condiţiilor contractuale, achitarea de către beneficiara taxelor şi tarifelor stabilite, inform‚nd operativ conducerea administraţiei Óncazul unor deficienţe apărute Ón derularea acestuia;- verifică şi avizează solicitările primate, stabileşte contravaloarea prestaţiei, pebaza taxelor şi tarifelor de afişaj aprobate;19 - execută Ón regie proprie, prin personalul contractual din subordine şi personaluldin cadrul Secţiei őntreţinere Sisteme de Circulaţie, după caz, lucrările de afişaj şireclamă publicitară şi urmăreşte Óncasarea prestaţiei executate;-coordonează,verificăşirăspundede administrarea şi funcţionarea Ón bune condiţiiadotărilorPasajuluiUniversităţii,Ón care scop propune şiÓncheiecontractecu firmespecializate privind Óntreţinerea curentă şi lucrările de reparaţii necesare Ón limitabugetului aprobat;- verifică şi răspunde de activităţile economice şi comerciale desfăşurate desocietăţile comerciale Ón spaţiile cu această destinaţie din cadrul PasajuluiUniversităţii, Ón care scop propune şi Óncheie contracte de Ónchiriere şi urmăreştederularea acestora;- Óndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducerea administraţiei sau de actelenormative Ón vigoare.
5.Sectia intretinere sisteme de siguranta circulatiei - SISSC
 • coordonează, verifică, Óndrumă şi răspunde, Ón limita competenţelor, de bunaorganizare şi funcţionare a activităţilor de prestaţie din subordine, şi anume:- activitatea de semaforizare- activitatea de indicatoare rutiere- activitatea de marcaje rutiere- asigură funcţionarea la parametrii tehnici corespunzători a instalaţiilor desemaforizare cu organele poliţiei rutiere, centrului de control al traficului şiserviciului de specialitate, prin monitorizarea permanentă a stării de funcţionare aacestora;23 - colaborează şi asigură asistenţă tehnică de specialitate firmelor contractanteprivind modernizarea instalaţiilor de semaforizare, conform strategiei şiprogramelor aprobate de conducerea administraţiei;- execută lucrări curente de revizie şi Óntreţinere Ón stare de funcţionare ainstalaţiilordesemaforizareşiintervineoperativpentruremediereaderanjamentelorapărute, eliminarea efectelor unor avarii, accidente auto, etc.;- asigură permanenţa dispeceratului propriu, colaborează cu dispeceratul din cadruladministraţiei şi centrului de control trafic privind sesizările organelor de poliţie,cetăţenilor, referitoare la diferitele defecţiuni, disfuncţionalităţi, avarii, distrugeride echipamente de semaforizare;- execută lucrări de montare, demontare şi Óntreţinere indicatoare rutiere, balustradepentru protecţie pietoni, st‚lpişori ornamentali pentru blocare acces trotuarautovehicule, limitatoare de viteză, conform programelor anuale, lunare, zilnice,dispoziţiilor directorului adjunct tehnic sau conducătorului administraţiei;- execută lucrări de amenajare trotuare prin balustrade sau panouri de delimitare Óncadrul mitingurilor autorizate sau vizitelor oficiale de stat, conform programeloraprobate;- execută lucrări de montări sau demontări drapele naţionale cu ocazia zileloraniversare la nivel naţional sau cu ocazia vizitelor oficiale de stat, conformprogramelor aprobate;- execută lucrări de marcaje rutiere Ón deplină siguranţă privind circulaţia rutieră şipersonalului muncitor executant, conform prescripţiilor tehnice, Ón concordanţă cuprogramele aprobate;- execută Ón colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul administraţiei, lucrăride afişaj, reclamă publicitară, Óntreţinere şi reparaţii curente a panourilor de afişaj;- urmăreşte şi verifică modul cum personalul din subordine Óşi Óndeplineştecantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, Óncadrarea şi respectarea programelor delucru, condiţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestora;- asigură programarea lunară, săptăm‚nală, sau după caz, zilnic (operativ) aactivităţilor desfăşurate de personalul din subordine Ón colaborare cu directoruladjunct tehnic;- urmăreşte şi verifică asigurarea ritmicităţii aprovizionării tehnicoĖmateriale(materii prime, materiale, carburanţi, lubrifianţi, anvelope, etc.,) necesaredesfăşurării curente şi de perspectivă a activităţilor desfăşurate de personalul dinsubordine;- răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor executate de personalul dinsubordine, de Óncadrarea Ón normele normale de consum de materii prime,materiale, combustibil, utilaje, forţă de muncă;- Óntocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind activităţile din subordine şi răspundede corectitudinea şi legalitatea comenzilor zilnice şi lunare privind materiile prime,materialele, utilajele, etc., pe care le Ónaintează spre aprobare directorului adjuncttehnic;- urmăreşte şi asigură soluţionarea operativă a diferitelor probleme şi deficienţeapărute Ón cadrul activităţilor şi personalului din subordine, Ón colaborare cudirectorul adjunct tehnic;24 - colaborează cu directorul adjunct tehnic la elaborarea programelor anuale deprestări, asigurarea necesarului de aprovizionat, resurselor umane, protecţia şisănătatea muncii, funcţionarea internă a activităţilor şi personalului din subordine;- colaborează cu directorul adjunct tehnic pentru Óntocmirea fişelor de post şievaluarea performanţelor profesionale ale personalului din subordine;- urmăreşte şi răspunde de respectarea măsurilor generale şi specifice activităţii desecuritate şi sănătate Ón muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, conformlegislaţiei Ón vigoare;- Óndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul adjunct tehnic şi conducătoruladministraţiei, sau de actele normative Ón vigoare.
6.SecŇ£ia Exploatare Parcaje- SEP
 • organizeazńÉ, coordoneazńÉ Ňüi controleazńÉ activitatea personalului din subordine, privind administrarea Ňüi buna exploatare a parcajelor;
  - aplicńÉ programele lunare aprobate privind activitńÉŇ£ile desfńÉŇüurate de personalul din subordine, respectarea regulilor de √ģncasare Ňüi gestionare a valorilor bńÉneŇüti rezultate din exploatarea parcajelor;
  - aplicńÉ instrucŇ£iunile, documentaŇ£iile, schiŇ£ele, etc., privind instrucŇ£iunile Ňüi metodele de lucru aprobate;
  - aplicńÉ instrucŇ£iunile Ňüi documentaŇ£iile privind organizarea locurilor de muncńÉ, lucrului √ģn echipńÉ, structura formaŇ£iilor de lucru √ģn funcŇ£ie de specificul Ňüi dimensionarea locurilor de parcare, inclusiv a regulilor Ňüi instrucŇ£iunilor privind sńÉnńÉtatea Ňüi securitatea √ģn muncńÉ;
  - asigurńÉ gestionarea, transportul Ňüi conservarea √ģn deplinńÉ siguranŇ£ńÉ a valorilor bńÉneŇüti Ňüi persoanelor, rezultate din activitatea de exploatare parcńÉri;
  - asigurńÉ aprovizionarea tehnico‚ÄďmaterialńÉ Ňüi utilitńÉŇ£ilor la locurile de muncńÉ aprobate Ňüi urmńÉreŇüte modul de gestionare Ňüi √ģncasare a contravalorilor prestaŇ£iilor rezultate din activitatea de exploatare parcńÉri;
  - √ģntocmeŇüte Ňüi rńÉspunde de raportńÉrile lunare privind √ģncasńÉrile Ňüi prestaŇ£iile realizate cu √ģncadrarea √ģn normele de consum, materii prime, materiale, combustibil, energie, etc.
  - asigurńÉ exploatarea mijloacelor de transport, utilajelor, corespunzńÉtor parametri-lor tehnico‚Äďeconomici aprobaŇ£i Ňüi √ģncadrarea √ģn consumurile de carburanŇ£i aprobate;
  - verificńÉ √ģn teren cantitatea Ňüi calitatea prestaŇ£iilor efectuate Ňüi informeazńÉ directorul adjunct de problemele apńÉrute Ňüi modul de soluŇ£ionare a acestora;
  - asigurńÉ calitatea prestaŇ£iilor √ģn raport cu exigenŇ£ele publicului, lu√Ęnd mńÉsuri disciplinare urmare √ģncńÉlcńÉrii Codului de ConduitńÉ a personalului din subordine;
  - √ģndeplineŇüte Ňüi alte atribuŇ£ii cu caracter specific ce decurg din actele normative √ģn vigoare sau dispuse de conducerea administraŇ£iei.Drumuri

Descriere generalńÉ

Proiecte:
- Executate
- Galerie foto
- Galerie video
- In derulare

CirculaŇ£ie

Descriere generalńÉ

Proiecte:
- Executate
- In derulare

ParcńÉri

Descriere generalńÉ

Proiecte:
- Executate
- In derulare


Achizitii
Anunturi atribuire
Anunturi participare

Sectii